Sectorbeleid en Staten-Generaal voor de Industrie

Naar een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen

Vlaanderen wil naar een groenere en wittere economie die concurrentiëler is en het verschil maakt dankzij innovatiespeerpunten in de waardeketens van de toekomst (zoals elektrische mobiliteit). De transformatie van de Vlaamse industrie maakt deel uit van die vernieuwing, die kadert in het Pact 2020 en het actieplan Vlaanderen in Actie.

In 2010 zette Vlaanderen twee belangrijke stappen in die industriële revolutie.

Stap 1: Staten-Generaal voor de Industrie

Op 5 februari kwamen de ministers van economie, innovatie en werk samen in de Staten-Generaal voor de Industrie (SGI). Die luidde een jaar in van voorbereidende acties rond de hervorming van de Vlaamse industrie:

  • Vier actieplannen voor transformatie: EWI begeleidde de uitwerking van vier actieplannen voor transformatie door de grootste bedrijfssectoren van Vlaanderen (technologische nijverheid, voedingsnijverheid, chemische nijverheid en lichte industrie). Samen met een Technische Werkgroep en een EWI-consultant, maakten de vier sectoren een analyse van hun waardeketen op basis van de input-outputtabel voor Vlaanderen. Ze stelden ook een afwegingskader op om toekomstige projecten te evalueren en organiseerden een seminarie voor een eerste discussie over het belang van sociale innovatie in dat transformatietraject.
  • Aanbevelingen van drie regiegroepen: de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) startte drie regiegroepen op. Hun missie: aanbevelingen formuleren over de middellange innovatiestrategie voor de voertuigenindustrie, de chemische nijverheid en sociale innovatie.
  • Nieuw financieringsinstrument: de Vlaamse Regering richtte het TINA-fonds (Transformatie, Innovatie en Acceleratie) op om transformatieprojecten te financieren met risicokapitaal. TINA beschikt vandaag over 200 miljoen euro initieel kapitaal, dat uitgebreid kan worden met Europese middelen.

In juli ontving de minister-president de actieplannen. EWI onderwierp ze aan een eerste analyse en identificeerde een reeks transformatieprojecten. In oktober presenteerde het departement het draaiboek tijdens een laatste Technische Werkgroep. Dat draaiboek is een methodologische handleiding om een concreet actieplan voor transformatie op te zetten. Het zal ook aan VESOC (het sociaaleconomisch overleg) voor advies worden voorgelegd om analoge transformatietrajecten te ondersteunen.

Stap 2: Groenboek voor een Nieuw Industrieel Beleid

Met het Groenboek voor een Nieuw Industrieel Beleid wil de Vlaamse Regering een debat opstarten over de toekomstvisie, het beleidskader en de noodzakelijke acties voor een industrieel transformatiebeleid. Zo’n beleid staat of valt met een sterke, sectoroverschrijdende visie op de toekomst en vertrekt best van een grondige economische analyse van de competitiviteitsproblemen en de internationale beleidsomgeving.

De voorstelling van het groenboek op 1 oktober betekent de start van het debat over die visie.

Stap 3 (2011): Witboek en sectoroverleg

EWI kreeg de opdracht om de adviezen en consultaties na het groenboek te verwerken in een witboek in de eerste maanden van 2011. Dat is een echt beleidsplan dat op vier pijlers steunt: de Fabriek van de Toekomst, het industriële innovatiebeleid, de infrastructuren van de toekomst en talent voor de toekomst.

In 2011 start ook het nieuwe sectoroverleg rond de strategische agenda's voor transformatie.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media