Deelname aan Europese financieringsprogramma's voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Europese middelen als hefboom voor eigen doelstellingen

Om zijn beleidsdoelstellingen te realiseren, kijkt EWI aandachtig naar Europese initiatieven en instrumenten in zijn domein. En waar mogelijk sluit het departement zich daarbij aan. Op die manier gebruiken we de financieringsprogramma’s van Europa maximaal als hefboom om onze eigen kerntaken te vervullen.

Drie Europese financieringsprogramma’s geanalyseerd

EWI bereidde in 2010 een grondige analyse voor van drie Europese initiatieven. We gingen na welk percentage van die middelen bestemd is voor onderzoek en ontwikkeling, en voor innovatie (O&O&I). Het volledige rapport volgt later dit jaar.

Hieronder leest u de belangrijkste cijfers en conclusies voor de programma’s die lopen in de periode 2007-2013.

  • Uit het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (7KP) vloeit van de beschikbare 347,5 miljard euro ruim 50 miljard euro naar O&O&I, goed voor 48% van het O&O&I-budget.
  • Alle middelen voor het Cohesiebeleid zijn bestemd voor O&O&I: 50,5 miljard euro. Dat beleid wordt gefinancierd vanuit de Structuurfondsen EFRO en ESF, en het Cohesiefonds. Dit vertegenwoordigt 49% van het O&O&I-budget.
  • Ook het budget voor het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) gaat integraal naar O&O&I: zo’n 3,6 miljard euro of 3% van het O&O&I-budget.

Conclusie: Uit de verdeling van de budgetten blijkt dat veruit het grootste aandeel van de budgetten van de Europese Commissie voor O&O&I afkomstig is uit het Cohesiebeleid en het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek. In 2011 zal er een rapport worden gepubliceerd met de cijfers over de Vlaamse deelname aan bovenvermelde programma's.

Andere Vlaamse initiatieven voor Europese samenwerking

Samenwerking met andere lidstaten en met privéactoren is essentieel om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en om de administratieve overlast voor onderzoekers met grensoverschrijdende activiteiten te beperken.

Ook een aantal andere projecten die ondersteuning van de Vlaamse Regering genieten, delen die doelstellingen: Vlaanderen in Actie (ViA), Pact 2020 en de ontwikkeling van een nieuw Europees onderzoeks- en innovatieplan.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media