Vlaanderen sturen naar meer innovatie, creativiteit, kenniscreatie en kennisvalorisatie

Het Departement EWI neemt op proactieve wijze initiatieven om Vlaanderen uit te bouwen tot een topregio voor innovatie, kenniscreatie en kennisvalorisatie, en geeft hierover de nodige adviezen aan de beleidsmakers.

Het departement sensibiliseert bedrijven, kenniscentra, burgers, ondernemers, non-profit instellingen en alle andere economische spelers voor meer creativiteit als voedingsbodem voor innovatieprojecten. Door de dialoog tussen wetenschap en maatschappij aan te scherpen wil het Departement EWI een draagvlak voor innovatie creëren bij brede lagen van de bevolking. De samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kenniscentra wordt geïntensifieerd. Door een betere en meer open samenwerking tussen innoverende bedrijven te faciliteren wordt het concept van 'open innovatie' verder verbreed.

Het Departement EWI stimuleert de versterking van kenniscreatie en innovatie. Het departement neemt hiertoe een leidende rol op zich bij het richten van overheidsinvesteringen op structureel relevante innovatiegebieden, en ziet erop toe dat de inspanningen niet worden versnipperd. Met dat doel wordt ook samengewerkt en overlegd met andere spelers.

Het departement draagt bij tot de versterking van innovatief talent in Vlaanderen en richt zich op de plaats en evolutie van de onderzoeker in de kennisketen (fundamenteel onderzoek → strategisch basisonderzoek en toepassingsgericht onderzoek → technologische ontwikkeling en demonstratie → productcommercialisering en marktontwikkeling → toegang tot en uitbouw van de afzetmarkt) en in de kennisdriehoek onderwijs - onderzoek - industrie/innovatie. Het Departement EWI neemt het voortouw in het opzetten van een mobiliteitsprogramma waarin mensen, kennis, competentie en middelen op een flexibele manier worden uitgewisseld. Dat leidt tot de ontwikkeling van een set van competentiemodellen die levenslange inzetbaarheid ondersteunen en zorgt ervoor dat inspanningen en investeringen gerichter worden ingezet om de opbouw van kennis en competenties te maximaliseren.

Het departement stimuleert kennisvalorisatie via een duurzame en doeltreffende samenwerking tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappelijke actoren. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling verlopen in een model van open communicatie.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media