Organisatiebeheersing en kwaliteit

Ambitie van Vlaamse Regering is Vlaamse overheid in top 5

De Vlaamse Regering ambieert een Vlaamse overheid die tegen 2020 een plaats verwerft in de top 5 van performante, effectieve en efficiënte overheden.

Om dat te realiseren is er door de Vlaamse overheid een kader ontwikkeld, de Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing, waarin, aan de hand van elf thema’s alle aspecten van een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en integere overheid worden belicht. Als maatstaf wordt een maturiteitsschaal van 0 tot 5 gehanteerd.

De Vlaamse Regering heeft elke entiteit van de Vlaamse overheid de opdracht gegeven om  maturiteitsniveau 3 te behalen tegen december 2011. Dat houdt in dat de beheersmaatregelen om de doelstellingen van de entiteit te kunnen behalen, aanwezig zijn, gestandaardiseerd en gedocumenteerd zijn, dat erover gecommuniceerd is en dat ze in de hele entiteit worden toegepast.

EWI optimaliseert eigen werking en streeft naar maturiteitsniveau 3

EWI voerde in 2008 en in 2010 een zelfevaluatie uit aan de hand van de leidraad.

Via bevragingen en opzoekingen werd er een actueel overzicht opgemaakt van de beheersmaatregelen die bij het Departement EWI aanwezig zijn en die de werking van EWI ondersteunen. Daarnaast werd er een inventaris van de lacunes en knelpunten opgesteld.

Uit de zelfevaluatie vloeide het jaarlijkse Actieplan Organisatiebeheersing Departement EWI Samen Vooruit voort, waarin aandacht is voor:

• quick wins: kleine inspanningen met snel voelbare resultaten;
• acties: grotere inspanningen om zichtbare resultaten te genereren;
• levend houden van successen van de voorbije jaren: blijvende inspanningen. 

Enkele voorbeelden van de resultaten zijn:

• innovatieve databank met gegevens van personeelsleden en belanghebbenden;
• klantgerichte, permanente administratieve ondersteuning;
• strategische en operationele EWI-doelstellingen en indicatoren voor de opvolging ervan;
• optimalisatie van de processen, zoals het afhandelen van financiële dossiers, het beantwoorden van parlementaire vragen, het voeren van managementondersteunende processen;
• optimalisatie van de planningen en evaluaties van de personeelsleden;
• vormingsplan 2009-2010;
• communicatieplan 2010;
• jaarverslag 2010;
• actieplan strategisch kennisbeheer.

IAVA rapporteert maturiteit aan Vlaamse Regering

De Interne Audit Vlaamse Administratie (IAVA) zal tegen eind april 2011 aan de Vlaamse Regering een rapport bezorgen met de maturiteitsscores van de 65 entiteiten van de Vlaamse overheid. Voor de inschatting van de maturiteit baseert IAVA zich op de door de entiteiten zelf aangeleverde bewijsstukken bij de zelfevaluatie 2010.

De focus ligt op efficiëntie.

Het geheel sluit aan bij de Vlaanderen in Actie-doorbraak Slagkrachtige overheid.

Addthis share knop
website ontwikkeld door Savant Media